فرم ثبت نام در دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند - 97